PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME
Kerkdiensten 18 november 2018, 10.00 uur Ds M. Koster Meer info…

Zondagsbrief

11 november 2018 18 november 2018

Concerten

zaterdag 17 november 2018, 15.30 uur James O’Donnell (London) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

PGG ZuidWest - Abdijkerk                                                       MENU